Documente de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor – MAPA PSI


Documente de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor – MAPA PSI

Pret: 550.00 lei

 • OPIS:
  1. DISPOZITIE privind organizarea  apararii impotriva incendiiilor;
  2. DISPOZITIE privind infiintarea Comisiei de Aparare in domeniul Situatiilor de Urgenta;
  3. DISPOZITIE privind structura cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor;
  4. DISPOZITIE privind desemnarea Cadrului Tehnic cu atributii in domeniul Apararii Impotriva Incendiilor;
  5. DISPOZITIE privind reglementarea asigurarii cailor de acces, evacuare si de interventie in caz de incendiu;
  6. DISPOZITIE privind obligatiile conducatorilor locurilor de munca;
  7. DISPOZITIE privind instruirea angajatilor;
  8. DISPOZITIE privind obligatiile personalului salariat;
  9. DISPOZITIE privind reglementarea fumatului;

  10.  DISPOZITIE privind utilizarea focului deschis si reglementarea executarii lucrarilor periculoase;

  11.  DISPOZITIE privind reguli si masuri la utilizarea, manipularea, transportului si depozitarea substantelor periculoase;

  12.  DISPOZITIE privind Începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi instalaţii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea destinaţiei celor existente, precum şi punerea în funcţiune a acestora;

  13.  DISPOZITIE privind încheierea oricăror acte de transmitere temporară a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile, precum şi a contractelor de antrepriză;

  14.  DISPOZITIE privind reguli si masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase;

  15.  Fisa obiectivului
  16.  Program de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii de aparare impotriva incendiilor
  17.  Instrucţiuni de intervenţie şi de evacuare a personalului salariat, în caz de incendiu
  18.  Măsuri de apărare împotriva incendiilor în anul …
  19.  Responsabilitaţile personalului numit în structurile de apărare împotriva incendiilor
  20.  Structura organizatorică privind apărarea împotriva incendiilor
  21.  Dotarea cu instalatii si echipamente tehnice privind apararea impotriva incendiilor
  22.  Permis de lucru cu foc
  23.  Procedura de emitere, semnare, luare la cunostinta si pastrare  a permisului  de lucru cu foc si executarea lucrarilor cu foc deschis
  24.  Instructiuni de aparare impotriva incendiilor la executarea lucrarilor cu foc deschis
  25.  Registrul de evidenta a permisului de lucru cu focul
  26.  Măsuri de prevenire a incendiilor
  27.  Reguli de comportare în caz de incendiu
  28.  Evidenţa evenimentelor ce au avut loc in anul …
  29.  Evidenţa exercitiilor de interventie efectuate in  anul …
  30.  Registru de control pentru instalaţiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor
  31.  Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pentru aparate, echipamente şi utilaje electrice
  32.  Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor specifice spaţiilor pentru depozitare
  33.  Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor la colectarea şi depozitarea deşeurilor şi ale resturilor menajere
  34.  Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor la utilizarea centralelor termice
  35.  Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor la utilizarea gazelor naturale
  36.  Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor specifice încåperilor cu destinaţie administrativå
  37.  Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor, specifice instalaţiilor electrice de forţă şi iluminat
  38.  Obligaţiile generale ale angajaţilor privind apărarea împotriva  incendiilor
  39.  Reguli şi măsuri speciale din domeniul apararii impotriva incendiilor care să contracareze efectele perioadelor de anotimp rece, canicular şi secetos
  40.  Obligaţiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor
  41.  Graficul anual de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă
  42.  Tematici orientative pentru efectuarea diferitelor categorii de instructaje in domeniul apararii impotriva incendiilor şi protecţie civilă
  43.  Obligaţiile Directorului general şi ale utilizatorilor
  44.  Limitarea propagării incendiului la construcţiile învecinate
  45.  Evacuarea utilizatorilor şi securitatea forţelor de intervenţie
  46.  Test privind verificarea anuală a salariaţilor în urma efectuării instruirii periodice în domeniul situaţiilor de urgenţă
  47.  Test privind verificarea capacitatii de retinere a cunoştinţelor acumulate la instructajul introductiv general în domeniul situaţiilor de urgenţă
  48.  Test privind verificarea capacitatii de retinere a cunoştinţelor acumulate la instructajul la locul de muncă în domeniul situaţiilor de urgenţă
  49.  Prevenirea şi măsurile de urgenţă în caz de accidente
  50.  Căi de evacuare în caz de incendiu
  51.  Reguli şi măsuri privind utilizarea mijloacelor de stingere a incendiilor
  52.  Reguli şi măsuri la exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor
  53.  Masuri tehnico-organizatorice in vederea cresterii sigurantei in exploatare
  54.  Protejarea bunurilor periclitate
  55.  Masuri pentru reducerea riscurilor de incendiu, potrivit reglementarilor tehnice si conditiilor functionale
  56.  Conditiile preliminare care pot determina sau favoriza aprinderea materialelor combustibile existente/utilizate sau depozitate
  57.  Mǎsuri stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor determinanţi
  58.  Inlaturarea efectelor negative majore produse de incendiu
  59.  Raport cu privire la activitatea specifică situaţiilor de urgenţă pentru anul …
  60.  Proces verbal privind efectuarea exerciţiilor si modul de intervenţie în caz de incendiu
  61.  Evidenţa exercitiilor de interventie efectuate în anul in curs
  62.  Evidenţa evenimentelor ce au avut loc în anul in curs

 

CATEGORII
/
PAGINI